•  

  Vinger.nl

  Creative Studio  |  established in 2000

  Amsterdam, The Netherlands

  Kruitberg 1004a | 1104 CA

  +31 6 19 60 40 13

  info@vinger.nl

VINGER.NL TERMS AND CONDITIONS.

DUTCH VERSION AVAILABLE BELOW.

Onderstaande voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen Vinger.nl en een opdrachtgever. In een af te sluiten overeenkomst kunnen bepalingen gewijzigd of aangevuld worden.

 

1. Kwaliteit: Vinger.nl verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de vooraf gehouden briefing.

 

2. Geheimhouding: Vinger.nl verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beindiging van de opdracht.

 

3. Concept en eenmalige herziening: De offerte zal betrekking hebben op eenmaal een viewing en herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

 

4. Tussentijdse wijziging van de opdracht: Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.

 

5. Oorspronkelijke voorwaarden: Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Vinger niet verplicht concepten/producten die nog niet gereed zijn te leveren. Vinger.nl heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

 

6. Overmacht: In geval van overmacht bij Vinger.nl zal zij daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de afnemer. De afnemer heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

 

7. Offerte en offertekosten: Aan een oriƫnterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer de afnemer prijs stelt op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het gebruikelijke uurtarief.

 

8. Geldigheidsduur: Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor een maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. De offerte geldt totdat een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. Geleverde voorstellen zijn steeds eigendom van Vinger.nl en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

9. Opdracht en opdrachtbevestiging: In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en worden de volgende onderdelen duidelijk aangegeven: - Doel van de opdracht, gebruiksdoel van het concept of dienst, de eisen van

de opdrachtgever en de omvang van het werk - In hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is - Welke materialen of gegevens hij aanlevert, binnen welke termijn - Wie het werk goedkeurt en binnen welke tijd - De wijze waarop het concept of dienst wordt aangeleverd - De uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van het definitieve concept of dienst

 

10. Kostensoorten: In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorariumkosten, bureaukosten, apparatuur/materiaalkosten, indirecte kosten en kosten van derden.

 

11. Levering en eerste gebruiksrecht: Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Vinger.nl.

 

12. Vrijwaring: De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Vinger.nl van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

 

13.Beeldrechten: De leverancier van concepten en andere producten in de zin van de Auteurswet draagt bij levering het eenmalig publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

 

14. Naamsvermelding: Bij beeldrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Vinger.nl worden gebracht en door ons worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De bepalingen van artikel 13 en 14 hebben ook betrekking op concepten die Vinger.nl van derden betrekt. Vinger.nl garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

 

15. Betaling: De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Vinger.nl betaling in termijnen verlangen, inclusief een betaling vooruit. Bij betalingen later dan de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de veertien dagen na factuurdatum. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

 

16. Geschillen: Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

17. Gespecificeerde voorwaarden: In de opdracht door vinger.nl gespecificeerde voorwaarden gaan boven bepalingen in de algemene voorwaarden van vinger.nl.

It's about good ideas and getting it done!

Vinger.nl

Kruitberg 1004a | 1104 CA

Amsterdam, The Netherlands

 

P: +31 6 19 60 40 13

@: info(a)vinger.nl